குறிச்சொல்: Quick Facts For Prelims

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் திட்டம்

ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் திட்டம்

ஸ்வதேஷ் தர்ஷன் திட்டம் என்பது சுற்றுலாத்துறையின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிக்காக இந்திய...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
சமர்த் திட்டம்

சமர்த் திட்டம்

ஜவுளித்துறை அமைச்சகமானது, ஜவுளித் துறையில் (SCBTS) திறன் மேம்பாட்டுக்கான முதன்மைத்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here