குறிச்சொல்: News and Articles Policies

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
தேசிய நீர் பணி - ஜல் ஜீவன் மிஷன்

தேசிய நீர் பணி - ஜல் ஜீவன் மிஷன்

தேசிய நீர் இயக்கத்தின் (NWM) முக்கிய நோக்கம் “நீரைப் பாதுகாத்தல், விரயத்தைக் குறைத்தல்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here