ટેગ: Quick Facts For Prelims

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
સ્વદેશ દર્શન યોજના

સ્વદેશ દર્શન યોજના

સ્વદેશ દર્શન યોજના એ પ્રવાસનના સંકલિત વિકાસ માટે ભારત સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલય દ્વારા...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
સમર્થ યોજના

સમર્થ યોજના

ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય ટેક્ષટાઇલ સેક્ટર (SCBTS) માં ક્ષમતા નિર્માણ માટેની મુખ્ય યોજના,...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here