ટેગ: Indian Economy

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
National Skill Development Mission

National Skill Development Mission

તેનો હેતુ દેશની અંદર પ્રતિભાના વિકાસ માટે તકો ઊભી કરવાનો અને અવિકસિત ક્ષેત્રો માટે...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here