ટેગ: India

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

To build a startup conducive ecosystem the Government of India launched a Startup...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
ઊંડા મહાસાગર મિશન

ઊંડા મહાસાગર મિશન

ભારતીય શિપયાર્ડમાં ઊંડા સમુદ્રના સંશોધન માટે સંશોધન જહાજ બનાવવામાં આવશે જે રોજગારીની...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
હાઉસિંગ ફોર ઓલ યોજના શું છે

હાઉસિંગ ફોર ઓલ યોજના શું છે

ઈન્દિરા આવાસ યોજના અથવા IAY એ ભારતીયો માટેની પ્રથમ કેન્દ્રિય આવાસ યોજનાઓમાંની એક...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here