ટેગ: GS Paper - 3

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
ફેમ ઈન્ડિયા સ્કીમ તબક્કો II

ફેમ ઈન્ડિયા સ્કીમ તબક્કો II

સરકારે રૂ.ના ખર્ચ સાથે ફેમ સ્કીમના બીજા તબક્કાને મંજૂરી આપી છે. 1લી એપ્રિલ 2019...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
સંકલિત પ્રક્રિયા વિકાસ યોજના (IPDS)

સંકલિત પ્રક્રિયા વિકાસ યોજના (IPDS)

ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી સમસ્યાઓના નિવારણ માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
NCDCની સહકાર પ્રજ્ઞા - સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસ માટેની પહેલ

NCDCની સહકાર પ્રજ્ઞા - સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસ માટેની પહેલ

સહકાર પ્રજ્ઞા પહેલ મુખ્યત્વે ભારતની ગ્રામીણ વસ્તીને જ્ઞાન અને કૌશલ્યો આપીને આપણા...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here